Praktikinlägg 6, Inlägg om elevers förståelse för sociala medier.

Inlägg om elevers förståelse för sociala medier.
Lyssna på inlägget

Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Praktik inlägg 5, Inlägg om värdegrunden och Ung företagssamhet

Inlägg om värdegrunden och Ung företagssamhet
Lyssna på inlägget

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Praktik inlägg 4, Reflektioner om lektion med sverigedemokraterna, socialdemokraterna och folkpartiets invandringspolitik och källkritik

Reflektioner om lektion med sverigedemokraterna, socialdemokraterna och folkpartiets invandringspolitik och källkritik
Lyssna på inlägget

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Praktik inlägg 3, Reflektioner om wiki travel som källa i skolan

Reflektioner om wiki travel som källa i skolan
Lyssna på inlägget

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Inlägg kurs 4, Wikipedia som källa i skola och national encyklopedin

En fördel med Wikipedia är att den hela tiden uppdateras vilket leder till att informationen alltid är aktuellt. Särskilt viktigt är det med aktuell information inom områden där den tekniska utvecklingen sker mycket snabbt som exempelvis IT-området. Om man söker information inom IT området är alltså Wikipedia en bättre källa än NE eftersom den bara uppdateras med jämna intervall av experter som granskar fakta uppgifterna.  Wikipedia uppdateras kontinuerligt varje dag så fort det kommer ut någon teknisk nyhet.

En annan fördel med Wikipedia är att den är gratis medan NE kräver en licens kostnad. Med andra ord leder Wikipedia till att även resurssvaga grupper i samhället får tillgång till bra uppslagsverk. Det kan också vara en fördel för skolor att använda sig av Wikipedia då de slipper betala licenskostnader för andra uppslagsverk och därigenom kan lägga pengarna på andra saker såsom böcker eller datorer.

Wikipedia ger ett större utrymme för olika kunskapstraditioner då alla medborgare i samhället fritt kan göra inlägg medan endast av samhället ansedda experter kan göra inlägg i NE. Detta leder till att även icke etablerade auktoriteter får uttrycka sina åsikter om olika viktiga saker i samhället.

Ytterligare en fördel med Wikipedia är att all information är licensierad under en licens där man fritt får använda informationen utan betala royaltyn . Om man ska använda mer än begränsade delar av NE måste man betala licensavgifter. Detta faktum innebär att det är lättare att producera böcker och verk utifrån Wikipedia än NE. En fördel med NE är att informationen som publiceras där genomgår en hård faktakontroll av experter vilket leder att den kanske är hårdare granskad än informationen på Wikipedia.

Samtidigt har Wikipedia ett gransknings system där olika kunniga personer inom ett visst område debattera och granskar artiklar. Denna granskningsdebatt går också att öppet läsa på wikipedia vilket innebär att man själv kan ta ställning tilll en artikels korrekhet. Denna öppna debatt om olika artiklars redovisas inte på NE vilket gör att det kan vara svårare att själv ta ställning till en artikels saklighet.

Personligen tycker jag att man kan använda wikipedia som primärkälla i skolan om man verfierar dess korrekthet gentemot andra expertgranskade källor såsom NE. Man kan också låta eleverna utöka befintliga eller bristfälliga artiklar på wikipedia. Om de utökar artiklar på wikipedia får de kanske kommentarer från andra wikipedia användare på sina artiklar och kan använda dessa kommentarer för att förbättra sina egna inlägg. Genom att de jämför sina egna artiklar med redan befintliga artiklar så blir de också bättre på att jämföra olika källor och förbättrar därigenom sin kritiska mediekompetens.

Wikipedia är också ett exempel på verk med öppen copyright kan växa sig stora och kraftiga. Wikipedia startade som en försöksverksamhet 2001. Idag 2010 är det världens största uppslagsverk. Ett av anledningarna till detta tror jag är att människor känner sig delaktiga genom att de själva bidra till uppslagsverket.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Praktikinlägg 2, Får läraren titta på skärmen utan att fråga?, elevdatorer och integritet.

Ett problem till att förhålla sig till i klassrummet är när och hur eleverna använder sina datorer under lektionen. På skolan där jag är har alla elever en egen dator som de tar med tar varje lektion. Under genomgångar brukar man be eleverna fälla ner skärmarna på datorn och det är ganska lätt som lärare att se om någon har sin skärm uppe när man står längst fram i klassrummet. Det är dock svårare att ha koll på vad elever gör på datorn medan de arbetar med till exempel skrivuppgifter under lektionstid. Det kan också hända att vissa sidor som man kan uppfatta som ovidkommande om man ser på elevernas skärmar direkt eller indirekt kan ha med skolarbetet att göra. Man kanske ser Facebook eller Youtube på skärmen men eleven kanske kollar på en Youtube film om ett visst ämne eller skickar en fråga om ett skolarbete till en kompis på Facebook.

Efter min lektion med bloggar fick jag veta att vissa elever upplevde det som att jag kanske tittade för mycket på deras skärmar innan arbetet var klart eller de kände sig redo att visa upp det. Skälet till att jag noggrant gick runt och kontrollerade vad eleverna gjorde var att VFU bedömaren var med vid denna lektion och att jag ville demonstrerar att jag hade god kontroll över klassen. Här gäller det alltså att finna en balans (Att finna balanser, Kernell) där eleverna inte upplever att man tittar ut deras skärmar samtidigt som man behöver kontrollera att arbetet fortskrider. Någon elev spelade CS när jag gick runt och jag sade resolut till att han skulle stänga CS och jobba med uppgiften.

Man skulle kunna tänka sig att elever upplevde det mindre kontrollerande om man som lärare frågade om man fick titta på vad de gjorde på skärmen innan man kollade men samtidigt skulle detta minska den överraskningseffekt som det kan få när man säger ”stäng facebook” om man ser det på någons skärm. Ett annat alternativ skulle kunna vara att installera övervakningsprogram på alla skolans elevdatorer så att läraren skulle kunna fjärrövervaka elevernas datorer under lektion. Läraren skulle då kunna övervaka eleverna utan att behöva gå runt i klassrummet och skicka ett meddelande till de elever som inte arbetar effektivt. Samtidigt skulle eleverna kunna uppleva det som att man övervakade dem och kränkte deras integritet.  Därför tycker jag att det är bättre att gå runt i klassrummet och se på elevernas skärmar för då känner de sig inte ständigt övervakade och de vet när läraren kollar vad de gör.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Praktikinlägg 1, Ungdomar, bloggar och sponsring

Torsdagen den 11oktoober håll jag i lektion där jag problematiserade bloggar och dess sponsring. Jag gick igenom hur man tydligt kunde se att blondinbellas blogg är sponsrad genom de annonser som finns där mitt i blogginläggen. Vidare kontrasterade jag blondinbellas blogg mot en fangrupp om mobilen nokia n95 på Facebook för att visa vad som skiljer ett sponsrat och ett icke sponsrat socialt forum. Den allra tydligaste skillnaden är annonser. I blondinbellas blogg finns annonser både i inläggen och på sidorna i N95 gruppen fanns överhuvudtaget inga annonser.  Viss fangrupper kan ha annonser men framgår ofta av sammanhanget att annonserna mer finns om en information för gruppens läsare snarare än något som ger den som skriver annonsintäkter.

En tjej uttryckte åsikter om att blondinbellas blogg gav budskapet att den är ganska ytlig och sänder ut budskapet att om du inte klär dig som mig och köper mina saker kommer du inte bli lycklig och populär. Denna tjej läste någon annan modeblogg som visserligen också var reklamsponsrad men hade en betydligt mer personlig prägel där bloggaren berättade mer om sitt liv och inte bara vilka kläder man skulle köpa för att vara populär. Någon annan kille i klassen funderade över vad en fan blogg var och sade att han brukar läsa fan bloggar av olika personer som åker skateboard. Elever fick i uppgift efter genomgången av de olika bloggarna att leta upp och jämföra företags sponsrade och fan bloggar. Alla elever förstod att företagssponsrade bloggar skiljde sig åt från fan bloggar. Vissa elevers reflektioner var något djupare och mer utvecklade än andra elevers. Sammanfattningsvis kan man alltså säga att eleverna har en förmåga att kritiskt granska det de läser på nätet även den är på lite olika nivå hos olika elever.

När eleverna gick igenom olika bloggar märkte jag att vissa tyckte det var svårt att skilja vad som är företagssponsrade bloggar och vad som är icke sponsrade bloggar. Detta visar hur svårt det kan vara att skilja reklam och innehåll åt på nätet.

Posted in Uncategorized | Leave a comment